Baterie i akumulatory

Zawarte w bateriach i akumulatorach toksyczne metale ciężkie oraz kwasy i zasady mające właściwości żrące i korozyjne nie są obojętne dla środowiska, stąd zużyte baterie i zużyte akumulatory będące odpadami niebezpiecznymi, powinny być zbierane selektywnie i poddawane procesom odzysku i recyklingu.

Przepisy dotyczące postępowania ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami obowiązują od 2002 r., przeniesione zostały z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. oobowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej(Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) do odrębnej ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. obateriach i akumulatorach(Dz. U. z 2009 r., Nr 79 poz. 666, z późn. zm.), w celu uszczelnienia systemu gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami i usprawnienia gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ustawodawca nałożył szereg obowiązków na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu po raz pierwszy na terytorium kraju baterie i akumulatory, dystrybuujących baterie i akumulatory, zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz na użytkowników końcowych. Dzięki odpowiednim regulacjom prawnym zawartym w ww. ustawie w jasny sposób zośtały określone wymagania i zasady postępowania z wprowadzonymi do obrotu bateriami i akumulatorami oraz związane z prawidłową, gospodarką odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

 

Opłaty środowiskowe bez tajemnic - baterie i akumultory