Naliczenia opłaty produktowej

Obowiązek naliczenia opłaty produktowej przez wprowadzających po raz pierwszy do obrotu na rynek krajowy produkty w opakowaniach lub produkty tj. opony i oleje smarowe, którzy nie zapewnili wymaganego poziomu odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych i poużytkowych, został wprowadzony w celu zmotywowania przedsiębiorców do właściwego gospodarowania odpadami. 

Poniższy. artykuł jest dobrym źródłem wiedzy o tym, kogo i jakich rodzajów produktów i opakowań dotyczy przedmiotowa opłata, według jakiego wzoru ustala się jej wysokość, jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007r., Nr 90, poz. 607, z późn. zm.), oraz jakie zmiany zostaną wprowadzone w tym zakresie od dnia 1 stycznia 2014r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi(Dz.U. z 2013r., poz. 888). W oparciu o ww. informacje można pozyskać lub zaktualizować swoją wiedzę dotyczącą opłaty produktowej w celu prawidłowej realizacji ww. obowiązków.
 

Artykuł - Wszystko, co powinnyśmy wiedzieć o opłacie produktowej