Usprawnienie odwodnienia

W wyniku budowy tras ekspresowych S2 (Południowa Obwodnica Warszawy) i S8 prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (GDDKiA) na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy naprawy wymagają urządzenia melioracji szczegółowych, w tym rów Opaczewski, jego dopływ rów RO-7 oraz rów Załuski. Urządzenia te pełnią rolę odbiornika wód opadowych. Jednak obecny stan techniczny nie pozwala na wprowadzanie dodatkowych wód do tych rowów.

W związku z powyższym GDDKiA wystąpiła do Urzędu m.st. Warszawy z propozycją możliwości sfinansowania prac niezbędnych do wyeliminowania podtopienia i zalewania terenów położonych wzdłuż dróg ekspresowych S-2 i S-8. Przedstawiciele GDDKiA poinformowali, iż planują wykonanie robót melioracyjnych, bezpośrednio związanych z budowanymi obecnie drogami ekspresowymi. Finansowanie jak i realizacja ww. prac nastąpi po podpisaniu porozumienia pomiędzy GDDKiA a m.st. Warszawa.

Dzielnica Włochy przygotowała projekt wykonawczy na roboty ziemne związane z naprawą urządzeń melioracji szczegółowych, w tym: rowu Opaczewskiego, rowu RO-7 oraz rowu Załuskiego, rowu RZ-4 na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. W powyższym projekcie wskazano podstawowy zakres robót naprawczych rowów melioracji szczegółowych, których wykonanie przyczyni się do poprawy zdolności przyjmowania wód deszczowych i roztopowych, poprzez urządzenia melioracyjne z uwzględnieniem powstającej POW i trasy S8.

W celu przystosowania urządzeń melioracyjnych do dodatkowych funkcji odwadniających wyszczególniono następujący podział robót naprawczych:

          1. Ubezpieczenie rowu Opaczewskiego (RO) płytami typu EKO na odcinku od rurociągu na wysokości ul. Dzwonkowej do
              ul. Szyszkowej

Rów ten jest odbiornikiem wód deszczowych z terenu Dzielnicy Włochy na południe od ul. Krakowiaków i na zachód od Al. Krakowskiej. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na tym obszarze wpłynie na poprawę warunków przepływu w RO. Obecny stan techniczny tego rowu i przepustów oceniany jest jako zły. Brak umocnień powoduje osuwanie się skarp, co utrudnia przepływ wody. Część przepustów wymaga naprawy. Funkcja RO znacząco się zmienia, a dodatkowa ilość wody odprowadzana podczas budowy z powstającej trasy S8, zmusza do jego natychmiastowej naprawy poprzez poszerzenie dna i umocnienie skarp płytami typu EKO.

          2. Ubezpieczenie RO-7 płytami typu EKO na odcinku od ul. Municypalnej do rurociągu przy ul Jutrzenki

Analizowany odcinek rowu RO-7 odbiera wody opadowe gównie z terenów rolnych. Do rowu RO-7 odprowadzane są także wody z terenu budowy trasy S8. Ponadto rów ten po zakończeniu budowy prowadzonej przez GDDKiA będzie zbierał wodę z części skarp dróg lokalnych budowanych w ramach ww. inwestycji.

           3.  Ubezpieczenie RO-7 płytami typu EKO na odcinku od ul. Jutrzenki do rowu Opaczewskiego

Na tym odcinku rowu naprawy wymagają trzy przepusty o średnicy ø300 mm. Przyczółki należy zabezpieczyć z darniny na mur. Skarpy i dno rowu zostaną ubezpieczone płytami typu EKO.

           4.  Ubezpieczenie rowu Załuskiego (RZ) płytami typu EKO na odcinku od al. Krakowskiej do ul. Na Skraju

Rów ten zaczyna się przy al. Krakowskiej, gdzie odbiera wody z odwodnienia pasa drogowego oraz sąsiadujących terenów. Na odcinku od ul. Janka Muzykanta w odległości ok. 60 m od rowu Załuskiego budowana jest w wysokim nasypie trasa POW. Ze względu na dużą zmianę w ukształtowaniu terenu, polegającą na budowie drogi w nasypie, rów ten będzie obciążony wodami opadowymi. Ponadto na odcinku pomiędzy budowaną trasą POW a ul. Na Skraju powstają dwa duże zbiorniki retencyjne, z których wody będą odprowadzane do tego rowu.

           5.  Ubezpieczenie rowu RZ-4 płytami typu EKO odcinek odwadniający tereny rolne w rejonie ul. Na Skraju do jego ujścia do
               rowu RZ

Do rowu RZ-4 włączony jest system drenażu odwadniający rejon ul. Zbiorowej. Ubezpieczenie rowu RZ-4 uchroni go przed zniszczeniem spowodowanym przez wody odwadniające trasę, które mogą cofać się z rowu RZ.

 

Powyższy zakres prac naprawczych urządzeń wodnych przyczyni się do poprawy warunków gruntowo-wodnych i wskazuje przedsięwzięcia, jakie należy wykonać, w celu poprawy funkcjonowania odwodnienia w tej części Dzielnicy Włochy, w związku z budową ww. odcinków dróg ekspresowych.

W związku z powyższym proszę o wyrażenie zgody na naprawę ww. urządzeń melioracyjnych w zakresie Państwa własności. Za przedmiotowe prace odpowiadać będzie GDDKiA. Wyznaczony przedstawiciel tut. Urzędu pan Michał Niziński tel. (022) 44 34 220 będzie współpracował zarówno z mieszkańcami jak i z GDDKiA.