Dotacje celowe

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne

 

W dniu 01.10.2013r. weszła w życie Uchwała nr LXIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.08.2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Treść uchwały nr LXIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.08.2013r.


Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogą uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

  1. Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest
  3. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej
  4. Pozostałe inwestycje służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej
  5. Dotacja na modernizacje swojej kotłowni i likwidację starego pieca na paliwo stałe