Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę  skarbową należy  wpłacać na rachunek bankowy:
Centrum  Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 


Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn.zm.),  warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

Sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu stanowi naruszenie
określonego w ustawie warunku.
Wydanie alkoholu może odbywać się wyłącznie w sklepie, którego właściciel posiada zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przeniesienie własności rzeczy następuje z chwilą przeniesienia posiadania rzeczy, czyli jej wydania nabywcy. Zatem dostarczenie np. przez kuriera napoju alkoholowego do miejsca wskazanego przez klienta, niezależnie od formy płatności, sposobu dokonania zamówienia, czy miejsca wystawienia potwierdzenia sprzedaży, stanowi dokonanie sprzedaży napojów alkoholowych poza punktem wskazanym w zezwoleniu.

Niezgodność z prawem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez Internet potwierdzają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt GSK 2566/14 z dnia 21 kwietnia 2016 oraz II GSK 212/18 z dnia 16 października 2018 r.

Nieprzestrzeganie określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych
skutkuje cofnięciem zezwolenia
(art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

 

21 września br. wchodzi w życie uchwała XXXV/1072/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27.08.2020 r., która przedłuża termin wniesienia opłaty III raty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży do dnia 31 grudnia 2020 r. - tylko dla gastronomii.