Utrzymanie zieleni

Zasady dotyczące postępowania w sprawach zieleni regulują następujące akty prawne:

Zachęcając Mieszkańców do wspólnej troski o włochowską zieleń, Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przekazuje Państwu podstawowe informacje ułatwiające efektywną współpracę.

Utrzymanie zieleni w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Za utrzymanie drzewostanu i zieleni niskiej (krzewów), odpowiadają:

 1. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy - na terenach przyulicznych (dot. dróg gminnych), w parkach, na skwerach, zieleńcach,
 2. Zarząd Oczyszczania Miasta - na terenach przyulicznych (dot. dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych),
 3. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy - za drzewa będące pomnikami przyrody rosnące na terenie m.st. Warszawy.
  Wykaz pomników przyrody dostępny na: www.stolicaczystosci.pl/dziedzictwo_prezentacja/,
 4. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków - wydaje decyzje administracyjne,
 5. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego - wydaje decyzje administracyjne,
 6. Osoby fizyczne posiadające tytuł prawny władania nieruchomością - na swoich terenach,
 7. Osoby prawne posiadające tytuł prawny władania nieruchomością, np.: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki oświatowe - na swoich terenach.

1. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy
Siedziba: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 8.00-16.00
Tel. kont.: 22 44 34 221, 22 44 34 219, 22 44 34 224, 22 44 34 223
Naczelnik: Iwona Bielawska, e-mail: ibielawska@um.warszawa.pl
Główny Specjalista: Paweł Gnieszawa-Słodkowski, e-mail: pslodkowski@um.warszawa.pl


Działania Wydziału Ochrony Środowiska w zakresie zieleni:

 • przeprowadza pielęgnację, cięcia techniczne, nowe nasadzenia oraz usuwanie drzew martwych i zagrażających bezpieczeństwu za pomocą specjalistycznej firmy ogrodniczej,
 • wydaje decyzje administracyjne dot. wyrażenia zgody na usunięcie drzew lub krzewów osobom fizycznym lub podmiotom gospodarczym,
 • prowadzi administracyjne postępowania karne w przypadku ujawnienia nielegalnej wycinki lub zniszczenia drzew, krzewów, terenów zieleni.

2. Zarząd Oczyszczania Miasta
Infolina Czystość 0 800 800 117
Siedziba: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 7.30-15.30
Tel. kont.: 22 522 40 85, 22 522 40 60, 22 522 40 61, 22 522 40 62
e-mail: zom@zom.waw.pl, sekretariat@zom.waw.pl

Działania Zarządu Oczyszczania Miasta w zakresie zieleni:

 • przeprowadza pielęgnację, cięcia techniczne, nowe nasadzenia oraz usuwanie drzew martwych i zagrażających bezpieczeństwu za pomocą specjalistycznej firmy ogrodniczej,
 • przyjmuje wszelkie interwencje związane z drzewostanem i zielenią niską rosnącymi w pasach zieleni przyulicznej wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy,
 • przyjmuje wnioski dot. usunięcia drzew lub krzewów z terenów przyulicznych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w obrębie m.st. Warszawy.

3. Biuro Ochrony Środowiska
Siedziba: pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 8.00-16.00
Tel. kont.: 22 257 92 65, 22 257 92 64, 22 257 92 60, 22 257 92 43
Naczelnik Wydziału Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta: Iwona Jędrychowska-Klimczak
e-mail: iklimczak@um.warszawa.pl

Działania Biura Ochrony Środowiska w zakresie zieleni:

 • przeprowadza pielęgnację oraz usuwanie martwych drzew, będących pomnikami przyrody, na terenach m.st. Warszawy,
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie ustanowienia lub zniesienia statusu pomnika przyrody.

4. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Siedziba: ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 8.00-16.00
Tel. kont.: 22 443 36 77, 22 443 36 40/41
e-mail: zabytki@um.warszawa.pl

Działania Stołecznego Konserwatora Zabytków w zakresie zieleni:

 • wydaje decyzje administracyjne dot. wyrażenia zgody na usunięcie drzew lub krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków

5. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Siedziba: ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa
Godziny urzędowania: poniedziałek: 10.00-18.00, wtorek-piątek, 8.15-16.00
Tel. kont.: 22 520 74 35, 22 520 74 37
e-mail: kancelaria@ulc.gov.pl

Działania Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie zieleni:

 • wydaje decyzje administracyjne dot. obowiązku usunięcia drzew lub krzewów stanowiących przeszkody Lotnicze

Ulotka do pobrania