Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Tytuł:Wykonanie robót budowlanych dotyczących dokończenia realizacji rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej nr 4 B w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego C/WŁO/V/P1/25- SP Nr 88 ul. Radarowa 4 B
Numer sprawy:PNS 23/2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):poniżej 5 548 000 euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-07-12
Termin składania ofert:2019-08-02 godz. 10:00
Pliki: