Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Tytuł:Prowadzenie całorocznego oczyszczania ulic lokalnych, chodników, zatok parkingowych oraz przejść; opróżnianie ulicznych koszy na śmieci; utrzymanie terenów zieleni przyulicznej, w tym poboczy ulic położonych wzdłuż dróg gminnych; na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w roku 2019; UWAGA: Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21.06.2019 r. UWAGA: Zmiana Treści SIWZ z dnia 24.06.2019 r. (w tym ZMIANY W FORMULARZU OFERTY (zał. nr 1 do SIWZ) i składania i otwarcia ofert)
Numer sprawy:PNS 21/2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość (limit):poniżej 221 000 euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-06-18
Pliki: