Wybory

WYBORY SAMORZĄDOWE - 21 PAŻDZIERNIKA 2018 r.

 

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017r. , poz. 15, z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wraz z kalendarzem wyborczym

3) Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego 
    a) INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

4) Informacje PKW:
     a) Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
     b) Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów
     c) Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
     d) Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
     e) Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m.st. Warszawy
     f) Szczegółowe informacje dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zamieszczone są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

5) Okręgi wyborcze
    a) Sejmik Województwa Mazowieckiego
    b) Rada m.st. Warszawy
    c) Rada Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
    d) Obwody w okręgach wyborczych
    e) Zarządzenie nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiki Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy
    f) podział dzielnicy na obwody głosowania

6)  Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komicji Wyborczych
   a) Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach okręgów wyborczych do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych oraz wyznaczonej siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dla przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
   b) Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicach okręgów wyborczych do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, liczbie wybieranych w nich radnych i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie
 

 

7) Dzielnicowa Komisja Wyborcza w dzielnicy Włochy
    a) Komunikat Komisji i składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 
      a-1) Postanowienie Komisarza Wyborczego o zmianie w składzie Dzielnicowej Komisji i jej nowym składzie
    b) Obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Włochy
    c) Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów:
           - okręg nr 1
           - okręg nr 2
           - okręg nr 3  
     d) mapa - okręgi wyborcze w dzielnicy Włochy


8)  Wykaz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW)  
     a) zmiany lokalizacji siedzib obwodowych komisji wyborczych

9)  składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW)
    a) dodatkowe zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

10)  Informacje dla Komitetów wyborczych:  
    a-1) postanowienie Komisarza Wyborczego o zmianie w składzie Dzielnicowej Komisji i jej nowym składzie
    a-2) uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członkówterytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powołania tych komisji, w tym trybu przeprowadznia losowania, w wyborczych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
     b) zgłaszanie kandydatów do OKW - uchawał PKW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rod powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
    c)  formularz zgłoszenia - kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
    d)  formularz głoszenia - kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
    e)  tablice informacyjne
    f)  informacja o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników komitetów wyborczych

    g) Informacje dla mężów zaufania – godziny otwarcia placówek.


11)  Komunikaty dla wyborców:
      a)  dopisywanie do spisu wyborców
      b)  sprawdzanie ujęcia w spisie wyborców
      c)  dopisywanie do spisu wyborców osób niepełnosprawnych
      d)  informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
      e)  głosowanie przez pełnomocnika
      f)  głosowanie korespondencyjne
      g)  głosowanie przy użyciu nakładek alfabetu Braille'a
      h)  bezpłatny transport wyborców niepełnosprawnych oraz informacja dla niepełnosprawnych
      i)  wykaz siedzib OKW dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
      j)  wykaz siedzib OKW  właściwych dla głosowania korespondencyjnego

12) INFORMACJE OGÓLNE:
     a)  o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
        a-1) harmonogram posiedzeń i szkoleń okw ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 
        a-2) harmonogram posiedzeń i szkoleń okw ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 
     b)  mężowie zaufania (wzór zaświadczenia)
     c)  obserwatorzy społeczni (wzór zaświadczenia)


13)  Miejska Komisja Wyborcza
       a) obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów
       b) obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta m.st. Warszawy
       c) obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatów do Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego
       d) Uchwała Miejskiej komisji w/s ponownego głosowania

Protokół z wyborów do Rady Dzielnicy m.st. Warszawy