Rada

Przewodniczący i Wieceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Przewodniczący Rady 
 

Wiceprzewodniczący Rady


Wiceprzewodniczący Rady


Wiceprzewodniczący Rady

 

Organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy jest rada dzielnicy, a organem wykonawczym – zarząd. Wybory do rad dzielnic przeprowadza się łącznie z wyborami do Rady m.st.Warszawy. Wybory do rad dzielnic przeprowadzają dzielnicowe komisje wyborcze powołane w trybie i na zasadach przewidzianych dla gminnych komisji wyborczych w gminach nie będących miastami na prawach powiatu. Podziału na okręgi wyborcze dokonuje Rada m.st. Warszawy.

Kadencja rady dzielnicy rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa w dniu poprzedzającym następne wybory. Pracami rady dzielnicy kieruje przewodniczący rady dzielnicy. W sesjach rady dzielnicy mogą brać udział z głosem doradczym radni m.st. Warszawy.