Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

Pragniemy Państwa poinformować, że z dniem 1 lipca 2011r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011, Nr 152, poz. 897), która to praktycznie zrewolucjonizowała obowiązujące w tej materii uregulowania prawne.

W myśl art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012. 391 t.j. z późn. zm.), to gmina będzie zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W nowym systemie mieszkaniec będzie uiszczał opłatę określonej wysokości, a w zamian gmina zapewni odbiór odpadów komunalnych. Przepisy te będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2013r.

Nowy system gospodarowania odpadami ma na celu przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska oraz zwiększenie ilości odpadów segregowanych i przeznaczonych do kompostowania co oczywiście, w efekcie końcowym, ma przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

W celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na terenie Warszawy, została stworzona nowa komórka organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy -  Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, tel. 22 44 34 500, 22 44 34 501

Więcej informacji na stronie internetowej: www.czysta.um.warszawa.pl

 

Wszelkie informacje dotyczące przepełnienia pojemników prosimy zgłaszać pod numer 19115
(koszt połączenia z numerem specjalnym 19115 jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej)

lub poprzez portalwww.warszawa19115.pl

 

Nowy sposób segregowania śmieci