Komunikaty dla mieszkańców

18 lutego 2021
Zawiadomienie - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 36 oraz 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 listopada 2019 r., znak: WOOS- II.420.34.2019.MP.11, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa infrastruktury lotniskowej na terenie Portu letniczego im. F. Chopina w Warszawie, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.
W związku z powyższym wskazuję nowy7 termin załatwienia sprawy na dzień 6 maja 2021 r.
Ponadto informuję, że - zgodnie z art. 37 § 1 Kpa - stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

 

Pliki do pobrania: