Komunikaty dla mieszkańców

11 lutego 2019
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1380), zwanej dalej zril, zawiadamiam, że w dniu 28.01.2019 r. została wydana decyzja Nr 4/SPEC/2019 zmieniająca decyzję Nr 136/11/2016 z dnia 22.04.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy lotniska użytku publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa nowych nawierzchni płyt postojowych wraz z budową oświetlenia na terenie MPS (magazyn paliw i smarów) na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, na dz. o nr ew.: 21, 11, 3, 22, 4/16, 18/1, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 4/2, 4/14, 4/18, 4/19, 4/1, 4/12, 4/31, 4/32, 4/4, 23, 4/36 z obrębu ew. nr 0610 (nazwa 2-06-10), jedn. ew. 146517_8, Dzielnica Włochy m.st. Warszawa" na wniosek Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze", ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień).

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój POK nr 7, w godz. pon. 13-16, śr. 8-12 i piąt. 8-12).

Pliki do pobrania: