Komunikaty dla mieszkańców

8 listopada 2018
Obwieszczenie - ul. Popularna

Obwieszczenie
Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz.1073 j.t./, informuje się,
że w dniu 29.10.2018 r., na wniosek złożony przez firmę Dantex sp. z o.o.  sp. k., została wydana decyzja nr 27/2018 w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci cieplnej na działkach o nr ew.: 21, 19/7, 17, 43, 42/2, 42/1, 15/6, 24/4, 15/5 i 24/3 położonych w obrębie 2-07-21; oraz nr ew. 2/1  z obrębu 2-07-20 w rejonie ul. Popularnej, w granicach obszaru oznaczonego linią ciągłą i cyframi 1-35-1, w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Obsługi Mieszkańców /WOM/ w Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. +22 (44 34 444) pok. nr 1, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, w godzinach pracy urzędu. 8.00 – 15.30.