Komunikaty dla mieszkańców

25 października 2018
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego

UD-XVI-WAB-RU.6730.238.2018.BRA                                            

O b w i e s z c z e n i e

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 j.t./, informuje się, że na wniosek złożony w dniu 22.10.2018 r. przez firmę Innogy Stoen Operator sp. z o.o.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na budowie sieci elektroenergetycznej średniego ciśnienia na działkach o nr ew.: 2 i 69 położonych w obrębie 2-08-07 przy ul. Obrońców Pokoju/Globusowa, w granicach obszaru oznaczonego linią ciągłą i cyframi 1-6-1, w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Zainteresowanym służy prawo zapoznania się wydaną decyzją w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Obsługi Mieszkańców - WOM, pok. Nr 1 Urzędu Dzielnicy Włochy w Warszawie, al. Krakowska 257 w godz. pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

 

Data wywieszenia obwieszczenia:
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. +22 44 34 381, fax. +22 44 34 378

Pliki do pobrania: