Komunikaty dla mieszkańców

25 maja 2018
Obwieszczenie

O b w i e s z c z e n i e


Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz.1073 j.t./, informuje się, że w dniu 23.05.2018 r., na wniosek złożony przez Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Włochy – Pana Michała Wąsowicza, oraz zastępcę Burmistrza Dzielnicy Włochy – Pana Jerzego Kowaliszyna, została wydana decyzja nr 14/2018 w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie drogi publicznej o charakterze lokalnym – ul. Parowcowej, zlokalizowanej na działkach o nr ew.: 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 17/1, 19, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4 położonych w obrębie 2-08-01 w granicach obszaru oznaczonego linią ciągłą i cyframi 1-17-1, w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Obsługi Mieszkańców /WOM/ w Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. +22(44 34 444) pok. nr 1, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, w godzinach pracy urzędu. 8.00 – 15.30.

 


Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy, Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. +22 44 34 381, fax. +22 44 34 378

Pliki do pobrania: