Komunikaty dla mieszkańców

19 marca 2018
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

O b w i e s z c z e n i e

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 j.t./,

informuje się,

że na wniosek złożony w dniu 05.03.2018 r. przez Prezydenta m.st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Włochy – Pana Michała Wąsowicza oraz zastępcę Burmistrza Dzielnicy Włochy – Pana Jerzego Kowaliszyna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na rozbudowie drogi publicznej – ul. Parowcowej - o charakterze lokalnym, zlokalizowanej na działkach o nr ew.: 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 17/1, 19, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4 położonych w obrębie 2-08-01 w granicach obszaru oznaczonego linią ciągłą i cyframi 1-17-1, w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Zainteresowanym służy prawo zapoznania się wydaną decyzją w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Obsługi Mieszkańców - WOM, pok. Nr 1 Urzędu Dzielnicy Włochy w Warszawie, al. Krakowska 257 w godz. pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.

 

Pliki do pobrania: