Informacje dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

INFORMACJA DLA PRZEDSIEBIORCÓW

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Włochy Urzędu m.st. Warszawy uprzejmie informuje że, do dnia 31 grudnia 2011 r organy ewidencyjne zobowiązane były do przeniesienia danych przedsiębiorców, zawartych w dotychczasowej ewidencji, do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  ( CEIDG ) prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Z dniem przeniesienia wpisu z dotychczasowej ewidencji do CEIDG - wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono (art. 66 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z poźn. zm.).

 

  • Zintegrowany wniosek CEIDG -1 o wpis, zmianę, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej
    adres: ceidg.gov.pl,
  • Rejestracja działalności gospodarczej  ON-LINE Centralna Ewidencja i Informacja o  Działalności Gospodarczej ( CEIDG ) adres: ceidg.gov.pl,
  • Wyszukiwarka Przedsiębiorców CEIDG – adres: ceidg.gov.pl