Aktualności

XXVI Sesja Rady Dzielnicy - 26 listopada
19 listopada 2020

XXVI Sesja Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na dzień 26 listopada 2020 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym obradowania za pomocą programu eSesja. 


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 5, § 22 ust. 1, 2 i 3 oraz § 23 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały NR LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2019, poz. 13139) zwołuję XXVI Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 26 listopada 2020 roku, na  godz. 18.00.

W związku z art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, z późn. zm.), XXVI sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Zgodnie z § 22 ust. 7 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przesyłam w załączeniu porządek obrad sesji wraz z materiałami.
 

Druk nr 162 
z 19.11.2020 r.

Porządek obrad
XXVI Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 26 listopada 2020 r., godzina 18.00

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXV Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. 
4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie uchylenia uchwały Nr XCIV/2418/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Okęcie – druk nr 155 z 07.10.2020 r.
5. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – druk nr 160 z 16.11.2020 r. 
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zamknięcie Sesji.


W trakcie Sesji mieszkańcy mogą kontaktować się z Wydziałem Obsługi Rady telefonicznie i mailowo:
• 22 443 42 14
wlochy.wor@um.warszawa.pl 

Transmisja obrad: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1475/rada-dzielnicy-wlochy.htm 
 

Pliki do pobrania:
Zobacz także: