Aktualności

XXIV Sesji Rady Dzielnicy - 17 września
16 września 2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały NR LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2019, poz. 13139) zwołuję XXIV Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 17 września 2020 roku, na  godz. 16.15

W związku z art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374, z późn. zm.), XXIV sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Zgodnie z § 22 ust. 7 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przesyłam w załączeniu wniosek z porządkiem obrad sesji oraz materiały.

PRZEWODNICZACA RADY
     DZIELNICY WŁOCHY
        M.ST.WARSZAWY
/-/
     SYLWIA CIEKAŃSKA

 

Porządek obrad
XXIV Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 17 września 2020 r., godzina 16.15

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Włochy  m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rybnickiej i ks. J. Chrościckiego.
4. Zamknięcie Sesji.


W trakcie Sesji mieszkańcy mogą kontaktować się z Wydziałem Obsługi Rady telefonicznie i mailowo:

· 22 443 42 15
· wlochy.wor@um.warszawa.pl
 
 
Transmisja obrad: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1475/rada-dzielnicy-wlochy.htm
 

Pliki do pobrania: