Aktualności

System gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
29 lipca 2020

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wyłączenia z systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Zgodnie z uchwałą (nr XXXII/976/2020) Rady m.st. Warszawy od 1 sierpnia br. odpady komunal­ne będą odbierane przez m.st. Warszawę wyłącz­nie od nieruchomości zamieszkanych oraz wprost wynikających z w/w uchwały.

Od 1 sierpnia br. odpady w ramach opłaty za go­spodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą od właścicieli nieruchomości:

na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

na których nie zamieszkują mieszkańcy a po­wstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w stosunku do nieruchomości:

1) które w części stanowią nieruchomości, na któ­rych zamieszkują mieszkańcy, a w części nieru­chomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – w zakresie części niezamieszkanej;

2) na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

3) na których prowadzona jest działalność:

a) Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek orga­nizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych za­kładów budżetowych;

b) instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa.

Z dotychczasowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z dniem 1 sierpnia 2020 r., zostaną wyłączone nieruchomości na których nie zamiesz­kują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. m.in. sklepy, hotele, galerie handlowe, budynki usługowe i biurowe, szkoły wyższe, szpitale, lot­niska. Wyłączenie dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkanych, innych niż wymienione wprost w uchwale nr XXXII/976/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Właściciele nieruchomości o charakterze mie­szanym (w części zamieszkanych, w części nieza­mieszkanych) w dalszym ciągu zobowiązani będą do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpada­mi komunalnymi według dotychczasowych metod i stawek.

Zgoda na przystąpienie do systemu gospodarki odpadami

W przypadku nieruchomości, na których prowa­dzona jest działalność Urzędu m.st. Warszawy, innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy i instytucji kultury, o których mowa w przedmioto­wej uchwale, odbiór odpadów w dalszym ciągu od­bywać się może w ramach organizowanego przez m.st. Warszawę systemu gospodarki odpadami, jednakże dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 6c ust. 2c ustawy o utrzyma­niu czystości i porządku w gminach.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody należy złożyć na piśmie, osobno bądź wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny­mi, do Urzędu Dzielnicy właściwego do złożenia deklaracji i prowadzenia spraw danego podatnika. Z oświadczenia wynikać powinna zgoda na przy­stąpienie właściciela nieruchomości (w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porząd­ku w gminach, tj. również współwłaściciela, użyt­kownika wieczystego oraz jednostki organizacyjnej i osoby posiadającej nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, innego podmiotu władającego nieru­chomością) do zorganizowanego przez m.st. War­szawę systemu gospodarowania odpadami komu­nalnymi. W oświadczeniu wskazać należy nazwę właściciela nieruchomości (jednostki) oraz adresy posiadanych lub zarządzanych nieruchomości.

Przykładowa treść oświadczenia:

W imieniu […] (nazwa jednostki) wyrażam zgodę na przystąpienie do zorganizowanego przez m.st. War­szawę systemu gospodarowania odpadami komunal­nymi. Odbiór odpadów następować powinien z terenu następujących nieruchomości, na których nie zamiesz­kują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: […]

Brak złożenia oświadczenia do dnia 1 sierpnia 2020 r.,bądź przekazanie w tym terminie informacji o bra­ku zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez m.st. Warszawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje wyłączeniem z systemu gospodarki odpadami i koniecznością zawarcia umowy na odbieranie odpadów komu­nalnych z podmiotem wpisanym do rejestru dzia­łalności regulowanej i uiszczania opłat za te usługi, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przypominamy, że deklaracje składane po 1 marca br. zachowują ważność, chyba że zmianie uległy dane w nich zawarte. Wówczas należy złożyć nową deklarację najpóźniej do 10 dnia miesiąca następu­jącego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Obowiązki właścicieli nieruchomości pozostają­cych poza systemem gospodarki odpadami

Właściciel nieruchomości niezamieszkanej, zgod­nie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poza obowiązkiem zawarcia umowy na odbieranie odpadów, powinien w szczególności (zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzyma­nia czystości i porządku na terenie m.st. Warsza­wy):

1) wyznaczyć miejsce gromadzenia odpadów;

2) prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komu­nalnych w podziale na frakcje:

a) papier,

b) metale i tworzywa sztuczne,

c) szkło,

e) bio,

f) bio – gastronomia/targowisko,

g) odpady zielone,

h) odpady wielkogabarytowe,

i) odpady zmieszane;

3) wyposażyć nieruchomość w pojemniki prze­znaczone do zbierania odpadów frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio lub bio – gastronomia/targowisko (w zależności od rodzaju nieruchomości) oraz odpady zmieszane (pojemniki dotychczas podstawiane przez podmioty wybrane przez m.st. Warszawę zostaną odebrane z terenu nieruchomości);

4) zbierać odpady zielone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne na okres nie dłuż­szy niż 7 dni;

5) zbierać odpady wielkogabarytowe w kontene­rach o pojemności od 1100 litrów, ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach, na okres nie dłuższy niż 24 godziny;

6) utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, po­rządkowym i technicznym.

Górne stawki za odbieranie odpadów

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXI/911/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. mak­symalne stawki za odbieranie odpadów, jakie mogą być zastosowane przez podmiot odbierający odpa­dy komunalne to:

- 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (se­gregowane);

- 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (nie­segregowane);

- 60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnia­nych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

 

Brak zawarcia umowy

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy nie zawrze umowy na odbieranie odpadów komunalnych, analogicznie jak w przypadku spraw w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, zaistnie­je podstawa do wydania z urzędu decyzji, w której ustala się:

1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpa­dów komunalnych;

2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w uchwale Rady m.st. Warszawy nr XXXI/911/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.;

3) terminy uiszczania opłat;

4) sposób i terminy udostępniania pojemników, w celu ich opróżnienia.

Decyzji, nadaje się rygor natychmiastowej wyko­nalności. Wydawana jest ona na okres 1 roku (tj. przez okres 1 roku odpady komunalne odbierane są od danego właściciela nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne wybrany przez m.st. Warszawę) i ulega przedłużeniu w dro­dze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obo­wiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpo­częcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

Miejsca gromadzenia odpadów

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/977/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czysto­ści i porządku na terenie m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7775), do § 17 Regulaminu dodany został ustęp 2a w brzmieniu:

„Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyznacza miejsce gromadzenia odpadów odrębnie od miejsca gromadzenia odpadów na nieruchomościach, o któ­rych stanowi § 20 ust. 1 pkt 1 regulaminu. W tym przypadku § 1 ust. 2 regulaminu nie stosuje się.”

Tym samym, począwszy od 1 sierpnia 2020 r. wpro­wadzony zostanie obowiązek wyznaczenie od­dzielnych miejsc gromadzenia odpadów dla nieru­chomości, z których odpady komunalne odbierane są w ramach zorganizowanego przez m.st. Warsza­wę systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Jednocześnie, w § 17 zmianie uległ ust. 4, który otrzymał następujące brzmienie:

„Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych na te­renie nieruchomości, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1, oznacza się adresem nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane wraz z informacją „Odpady komunalne odbierane przez m.st. Warszawę”.”

Oznacza to, że wszystkie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przypisane do nierucho­mości:

a) na których zamieszkują mieszkańcy;

b) na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

c) która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – w części niezamieszkanej;

d) na których prowadzona jest działalność:

- Urzędu m.st. Warszawy i innych jednostek orga­nizacyjnych m.st. Warszawy działających w formie jednostek budżetowych oraz samorządowych za­kładów budżetowych,

- instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest m.st. Warszawa;

należy oznaczyć adresem nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane wraz z informacją „Od­pady komunalne odbierane przez m.st. Warszawę”.

Pliki do pobrania: