Aktualności

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
7 listopada 2018

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE

 

 

Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy informuje, że w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019r. przekształca się prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz m.st. Warszawy (dotychczasowego właściciela) opłatę w wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. W postępowaniach dotyczących przekształcenia nie mają zastosowania przepisy dotyczące 50% bonifikaty dochodowej
z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Właściciele domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielnie mieszkaniowe mogą zgłaszać do Urzędu Dzielnicy Włochy zamiar skorzystania z 98% bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Osoby, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego mogą zgłaszać zamiar skorzystania z 99% bonifikaty. Wnioski do pobrania w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Włochy (parter) w godzinach pracy Urzędu.

  

 

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716)

  2. Uchwała nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018r.
    w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym
    od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2018r. poz. 10156).