Aktualności

PIT 2009 - przekaż 1% na rzecz warszawskiej organizacji pożytku publicznego
8 marca 2010
Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz warszawskiej organizacji pożytku publicznego. Dzięki 1% podatku organizacje mogą się rozwijać i jeszcze lepiwej służyć mieszkańcom Warszawy.
Przekazanie 1% podatku za 2009 r. jest bardzo proste.
Wystarczy w odpowiednie rubryki formularza podatkowego wpisać:
- nazwę JEDNEJ organizacji pożytku publicznego,
- jej numer KRS,
- kwotę 1% podatku od dochodu w 2009 r.
Bliższe informacje: www.um.warszawa.pl/ngo, tel. 022 338 71 00
Przypominamy, że zeznania podatkowe za 2009 r. należy składać do 30 kwietnia br.  Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo informuje jak mozna złożyć PIT 2009.
PIT'2009
Podstawowe informacje
Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo
 
 
WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA
O właściwości organu podatkowego w zakresie rozliczenia za 2009r. decyduje miejsce zamieszkania podatnika na dzień 31.12.2009r.
  
PRZYJMOWANIE ZEZNAŃ
- Siedziba Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo
ul. Białobrzeska 53A, 02-325 Warszawa
SALA OBSŁUGI
Stanowisko nr 2, 4 i  5
Stanowisko nr 6 - weryfikacja zaliczek wykazanych w  zeznaniach podatkowych (PIT-28, PIT-36, PIT-36L)
- Siedziba Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
“SKARBOMAT 24”
PRZESYŁANIE ZEZNAŃ DROGĄ POCZTOWĄ na adres:
Urząd Skarbowy Warszawa-Bemowo
ul. Białobrzeska 53A, 02-325 Warszawa
Przesłanie zeznania za pośrednictwem urzędu pocztowego podlega opłacie pocztowej !
 
 PRZESYŁANIE ZEZNAŃ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Podatnicy dokonujący rozliczenia na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 mogą złożyć je drogą elektroniczną, bez konieczności potwierdzania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym Interaktywne formularze PIT można pobrać ze strony internetowej
 
Po wypełnieniu w/w formularza należy podać dane weryfikacyjne, czyli: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer NIP i PESEL oraz kwotę przychodu z rozliczenia za poprzedni rok podatkowy określoną w zeznaniu rocznym za 2008 rok.Jeżeli zostanie wpisana błędna kwota przychodu, system nie przyjmie zeznania. Po wykonaniu tych czynności, podatnik może wysłać formularz PIT przez Internet. Małżonkowie, którzy po raz pierwszy będą rozliczać się wspólnie w  e-PIT za 2009 rok, muszą złożyć wniosek UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Z obowiązku tego zwolnieni są małżonkowie, którzy dokonali takiego zgłoszenia przy rozliczeniu podatkowym za 2008 rok.
INFORMACJA TELEFONICZNA W SPRAWIE ROZLICZENIA ZA 2009R.
- dla osób prowadzących działalność gospodarczą i  uzyskujących przychody z najmu
(22) 57-08-868, (22) 57-08-939, (22) 57-08-924
- dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
(22) 57-08-868, (22) 57-08-908, (22) 57-08-909
Poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00
 
INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO
- połączenie telefoniczne z KRAJOWĄ INFORMACJĄ PODATKOWĄ
0 801 055 055 z  telefonów komórkowych,
(22) 330 0330 z telefonów stacjonarnych
 
AKTUALIZACJA DANYCH
Jeżeli podatnik nie posiada nadanego numeru NIP i nie złożył zgłoszenia identyfikacyjnego
- do zeznania rocznego należy dołączyć NIP-3 lub NIP-1 w celu nadania numeru NIP.
Jeżeli nastąpiła zmiana w danych identyfikacyjnych (adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr rachunku bankowego)
- do zeznania rocznego należy dołączyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 lub NIP-1.
 
WPŁATA PODATKU
Numer konta, na który należy dokonywać wpłat należnego podatku dochodowego:
NBP O/O WARSZAWA 08101010100165512223000000
(na dowodzie wpłaty należy umieścić NIP podatnika oraz nazwę formularza, tj.
odpowiednio PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39)
 
ZWROT NADPŁATY
Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego a w przypadku dokonania jego korekty, w terminie 3 miesięcy od dnia skorygowania zeznania.
Zwrot nadpłaty następuje w jednej z dwóch form:
1. Na wskazany rachunek bankowy podatnika obowiązanego do posiadania rachunku bankowego.
2. W gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba, że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy, który został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym);
- przekazem pocztowym - nadpłata jest pomniejszona o koszty jej zwrotu “PORTO” !
- w kasie urzędu - konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym czasie do odbioru nadpłaty !
 
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE PRZEZ PODATNIKÓW BŁĘDY
1. Nie wpisany numer NIP
2. Błędny numer NIP
Należy uważnie wpisać numer NIP podatnika zgodny z numerem widniejącym w decyzji o nadaniu numeru NIP wydanej przez organ podatkowy.
3. Brak zaokrąglenia lub niewłaściwe zaokrąglenie podstawy obliczenia podatku oraz podatku .
Podstawę obliczenia podatku oraz podatek zaokrągla się do pełnych złotych ( mniej niż 50 groszy pomija się, 50 i więcej podwyższa się do pełnych złotych).
4. Stosowanie stawki podatku w wysokości 18% mimo przekroczenia progu podatkowego.
Stawkę 18% stosuje się do dochodów nie przekraczających w 2009 roku kwoty 85 528 zł.
5. Odliczanie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w nieprawidłowej wysokości.
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć 7,75% podstawy tej składki.
6. Odliczenia wyższe lub niższe niż ustawowe limity.
Należy dokonywać odliczeń w ramach limitów ustalonych przez ustawodawcę.
7. Nie wypełnienie wszystkich pozycji w zeznaniu.
8. Brak podpisu na zeznaniu.