Aktualności

Podział Dzielnicy Włochy na okręgi wyborcze 2018
26 marca 2018

UCHWAŁA NR LXIII/1722/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie podziału Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na okręgi wyborcze do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Na podstawie art. 419 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm. 1)) w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ustala się granice tych okręgów, ich numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.bip.warszawa.pl

Pliki do pobrania: