Aktualności

Sprawa wycinki drzew przez PKP
6 lutego 2018
Sprawa wycinki drzew przez PKP
 
Nawiązując do dyskusji oraz powtarzających się protestów mieszkańców odnośnie wycinania drzew wzdłuż modernizowanej linii kolejowej w ramach zadania ,,Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze”, Urząd Dzielnicy Włochy zwrócił się do PKP PLK, do wiadomości Wojewody Mazowieckiego, o wnikliwe przeanalizowanie celowości usunięcia drzew z terenu Dzielnicy Włochy, biorąc pod uwagę tak radykalną ingerencję w środowisko przyrodnicze.
 
PKP PLK uzyskało 30 marca 2015 r. decyzję wydaną z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego o ustalenie lokalizacji linii kolejowej  w orzeczeniu której stwierdza się:
 
• ,,w ramach realizacji ww. inwestycji planowane jest wykonanie poniższego zakresu prac w tym zagospodarowanie istniejącej zieleni i wykonanie nowych elementów zieleni”.
• ,,w związku z ochroną środowiska na etapie projektowania i realizacji inwestycji, należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
• ,,ewentualną wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum, usunięcie drzew kolidujących z inwestycją może nastąpić wyłącznie na zasadach przewidzianych przepisami z zakresu ochrony przyrody”.
 
Wydana z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego w lutym 2017 r. decyzja zatwierdzająca projekt budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia na budowę linii kolejowej, została wydana w trybie natychmiastowej wykonalności.
W uzasadnieniu niniejszej decyzji organ stwierdza” ,,uzupełniony projekt budowlany respektuje zapisy uzyskanej przez inwestora decyzji z 30 marca 2015 r. o ustalenie lokalizacji linii kolejowej”, w tym dot. poszanowania istniejącej zieleni
Zgodnie z zapisami decyzji Wojewody Mazowieckiego, to do obowiązków PKP PLK należy prowadzenie inwestycji z poszanowaniem środowiska przyrodniczego czyli, w tym przypadku, ograniczeniem wycinki drzew i krzewów do niezbędnego minimum. Żaden z organów administracji publicznej nie wydał zgody na ich usunięcie. Ustawodawca uznał, że w takich przypadkach wyłącznie inwestor powinien decydować o zakresie wycinki drzew i krzewów, mając na względzie obowiązujące decyzje. 
 
Ponadto każdy inwestor zgodnie z art. 75 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu stosunków wodnych.  Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą.
 
Czekamy na odpowiedź PKP PLK, które drzewa po ponownej analizie zostaną wskazane do zachowania, co wynika wprost z wydanych z upoważnienia Wojewody ww. decyzji, oraz jakie dokładnie działania zostaną podjęte w celu rekompensaty przyrodniczej już wyciętych drzew. Z uwagi na to, że w ww. decyzji Wojewody było wskazane niezbędne minimum drzew do usunięcia zwróciliśmy się również z zapytaniem, dlaczego wskazano aż 99 drzew do usunięcia, ponieważ Urząd Dzielnicy Włochy nie uważa takiej liczby za „niezbędne minimum”.
 
Mamy nadzieję, że PKP PLK będzie respektować wskazania decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczące „niezbędnego minimum” i zaprzestanie wycinki na większą skalę.
Pliki do pobrania: