Aktualności

Weryfikacja członków DKDS do 28 lutego
1 lutego 2018

Szanowni Państwo!

Zgodnie z §25 ust. 17 załącznika do uchwała Nr LVI/1418/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Przewodniczący DKDS-u jest zobowiązany do 28 lutego 2018 roku zweryfikować listę aktualnych członków DKDS-u poprzez zebranie spośród tworzących ją organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych oświadczeń o chęci udziału w DKDS-ie.

W związku z tym prosimy dotychczasowych członków DKDS Włochy oraz inne organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne niewspółpracujące dotychczas z Komisją o złożenie deklaracji chęci udziału w pracach DKDS i jej dostarczenie na kolejne posiedzenie komisji w dniu 28 lutego, o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Włochy.

Po wskazanym terminie organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne, które nie złożyły stosownego oświadczenia, zostają usunięte z DKDS-u. 

 

Pliki do pobrania: