Aktualności

Weryfikacja członków Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego do 28 lutego
14 stycznia 2019

Szanowni Państwo!

Zgodnie z §25 ust. 17 załącznika do uchwały Nr LXXIV/2100/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Przewodniczący DKDS-u jest zobowiązany do 28 lutego 2019 roku zweryfikować listę aktualnych członków Komisji poprzez zebranie spośród tworzących ją organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych oświadczeń o chęci udziału w jej pracach.

W związku z tym prosimy dotychczasowych członków DKDS Włochy oraz inne organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne niewspółpracujące dotychczas z Komisją, o złożenie oświadczenia o chęci udziału w jej pracach i ich dostarczenie na kolejne posiedzenie Komisji, które odbędzie się 12.02 br. lub do Urzędu Dzielnicy Włochy, pokój nr 338, najpoźniej do dnia 28 lutego br.

Po wskazanym terminie organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne, które nie złożyły stosownego oświadczenia, zostają usunięte z DKDS-u. 

 

Pliki do pobrania: