Czystość i porządek na posesjach prywatnych

Od 1 września 2006 r. obowiązuje już nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku w m. st. Warszawie. Zostały w nim wprowadzone nowe zapisy ważne dla wszystkich Warszawiaków, którym bliska jest troska o stan środowiska i czystości w naszym Mieście. Jednym z ważniejszych postanowień Regulaminu jest nałożenie obowiązku na władających nieruchomością podpisania umowy na odbiór odpadów uwzględniającej ich selektywną zbiórkę. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Prezydenta m. st. Warszawy na odbiór odpadów komunalnych mają obowiązek odbierania również odpadów segregowanych. Każdy właściciel nieruchomości musi podpisać umowę na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, w tym także odpadów segregowanych.

W zależności od rodzaju umowy na odpady surowcowe może być postawiony jeden pojemnik w kolorze czerwonym, do którego wrzucać można zbierane łącznie odpady surowcowe, bądź też pojemniki przeznaczone na każdy rodzaj odpadów opakowaniowych. Szczegółowy opis pojemników znajduje się w dziale „Selektywna zbiórka odpadów surowcowych”.

Dopuszcza się również stosowanie do zbiórki odpadów worki plastikowe o pojemności od 60 l do 120 l z zachowaniem odpowiednich oznaczeń i kolorów.

Każdy z właścicieli nieruchomości powinien być przygotowany na kontrolę umów i dowodów opłat za wywóz odpadów stałych i ścieków sanitarnych. Kontrolę taką prowadzą Pracownicy Zarządu Oczyszczania Miasta wspólnie z funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Brak stosowych umów oraz dowodów opłat podlega karze grzywny. Zgodnie z Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. nr 132 poz. 622 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy wprowadzonego Uchwałą Nr LXXVII/2427/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku Właściciel nieruchomości (lub osoba władająca nieruchomością) zobowiązany jest do pozbywania się wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych (stałych, gromadzonych selektywnie i ciekłych), poprzez przekazywanie ich specjalistycznej firmie, posiadającej zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych lub opróżnianiu zbiorników bezodpływowych.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania umów oraz dowodów zapłaty przez okres co najmniej dwóch lat.