Selektywna zbiórka odpadów surowcowych

Jednym z ważniejszych postanowień Regulaminu jest nałożenie obowiązku na władających nieruchomością podpisania umowy na odbiór odpadów uwzględniającej ich selektywną zbiórkę. Oznacza to, że wszystkie spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązane do ustawienia na swoim terenie pojemników do selektywnej zbiórki odpowiadającym ogólnym warunkom określonym w Regulaminie, oznakowanych następującymi kolorami:

  • Niebieski– przeznaczony na odpady z papieru i tektury,
  • Biały – przeznaczony na odpady opakowanie ze szkła bezbarwnego,
  • Zielony – przeznaczony na odpady opakowanie ze szkła kolorowego,
  • Żółtym – przeznaczony na odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
  • Czerwony – przeznaczony na zbierane łącznie odpady surowcowe (wymienione powyżej),
  • Brązowy – przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji.

Szczegółowe postępowanie z odpadami poszczególnych rodzajów prezentuje ulotka „Jak segregować odpady”.

 

Wszelkie informacje dotyczące przepełnienia pojemników prosimy zgłaszać pod numer 19115 lub poprzez portal:  warszawa 19115.pl