Fort V Włochy

Fort V Włochy

Obiekt zabytkowy, nr rej. zabytków: A-923 decyzja z dnia 1.06.2010r.

W 2010 roku przeprowadzono prace związane z instalacją elektryczną. Uporządkowano aleję po zewnętrznej stronie, nasadzono nowe rośliny oraz trawnik. Usunięto zieleń, która niszczyła i rozsadzała wały. Wały forteczne zyskały regularne kształty, zostały pogłębione i wyprofilowane.

Zrekonstruowano tynki i elewacje po obu stronach przejścia przez koszary, z zachowaniem historycznego bruku.

Odbudowano 8 kominów wentylacyjnych na koszarach szyjowych. Planowane jest odtworzenie pierwotnego wyglądu placu broni z zachowaniem dwóch poziomów i pochylni muru oporowego Carnota oraz oryginalnej, częściowo istniejącej, nawierzchni brukowej na powierzchni całego placu broni.

W koszarach szyjowych, zostanły odtworzone lamperie w carskich kolorach. Projekt przewiduje również odtworzenie historycznych dróg dojazdowych od strony placu broni wraz z umocnieniami skarpy od strony cmentarza włochowskiego.

Na terenie fortu jest boisko typu orlika.

 

Fort V Włochy – duma dzielnicy Włochy w 2014r.!

Dziś mało już kto pamięta, że decyzja o budowie twierdzy fortowej Warszawa w 1879 roku, była istotnym czynnikiem przyspieszającym rozwój stolicy (dzięki budowie powstał m.in. system kanalizacji i wodociągów).

Od 2008 roku Urząd Dzielnicy Włochy, we współpracy ze służbami konserwatorskimi, stara się, w miarę swych możliwości, przywrócić historyczną formę wszystkich dostępnych elementów Fortu V Włochy, by ocalić go od dewastacji i zniszczenia, a także przystosować do funkcji rekreacyjno-sportowej.

W ciągu kilku ostatnich lat udało się:

 • wykonać aleję spacerową biegnąca wzdłuż fosy po stronie przeciwskarpy,
 • przywrócić historyczną formę fosie i wałowi fortecznemu na części lewego barku,
 • zrewaloryzować koszarową część poterny - przejście przez koszary szyjowe, z zachowaniem oryginalnych fragmentów rosyjskich lamperii,
 • zrekonstruować środkową część poterny w formie brukowanej alei osłoniętej gabionami i wałami ziemnymi,
 • zrekonstruować 8 kominów wentylacyjnych na koszarach szyjowych,
 • odtworzyć lewą drogę forteczną prowadzącą do placu przed koszarami,
 • wybudować aleję łączącą lewą drogę forteczną z ul. Dojazdową,
 • wykonać schody terenowe prowadzące z przeciwskarpy do fosy w rejonie ul. Dojazdowej, 
 • zbudować boisko typu Orlik na historycznym poziomie lewej części dziedzińca głównego,
 • usunąć, na terenach objętych pracami, zieleń inwazyjną, niszczącą historyczne elementy obiektu.

Na wykonanie kolejnych prac, na terenie Fortu V Włochy, Dzielnica posiada zagwarantowane w wieloletnim planie finansowym środki do 2016 roku.

W planach jest między innymi:

 • dokończenie budowy alei spacerowej (wraz z fragmentem ciągu pieszo – jezdnego) wokół lewego barku fortu (zakończenie ul. Dojazdowej), co spowoduje połączenie ciągów pieszych, umożliwiając dogodną komunikację pieszą i rowerową pomiędzy ul. Dojazdową, Na Krańcu i Ryżową,
 • rekonstrukcja części placu przed koszarami – przywróci temu obszarowi historyczną formę i ułatwi dostęp, poprzez drogi forteczne i rampy, do dziedzińca głównego (na lewej części którego znajduje się boisko), fosy i alei na przeciwskarpie,
 • rewaloryzacja prawej drogi fortecznej łączącej fort z ul. Na Krańcu,
 • remont elewacji i dostępnych kazamatów koszar szyjowych w celu udostępnienia ich organizacjom o charakterze kulturalno – oświatowym działającym na terenie Dzielnicy,
 • oświetlenie placu przed koszarami i innych elementów obiektu w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i podkreślenia (za pomocą podświetleń) najciekawszych fragmentów form architektonicznych obiektu,
 • rekonstrukcja wału głównego z wyeksponowaniem reliktów kaponier i fosy wraz z murem oporowym przeciwskarpy,
 • wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych – ułatwi zwiedzanie obiektu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
 • wykonanie schodów terenowych umożliwiających zejście z przeciwskarpy do fosy – spowoduje zwiększenie dostępności fosy dla spacerowiczów i osób zwiedzających obiekt,
 •  wykonanie alejki w fosie fortu – umożliwi oglądanie odkrytych reliktów urządzeń fortecznych takich jak: kaponiera główna, kaponiera prawego i lewego barku oraz mur oporowy przeciwskarpy,
 • rekonstrukcja ramp, ziemnych stanowisk artyleryjskich i innych historycznych form ziemnych – spowoduje uczytelnienie architektonicznych form ziemnych podnosząc atrakcyjność obiektu, w szczególności dla miłośników budownictwa obronnego,
 • zakładanie trawników i nasadzenia krzewów w celu stabilizacji i wyróżnienia historycznych form ziemnych, wybrane gatunki krzewów stanowić też będą ostoję dla drobnych zwierząt dając im pokarm i schronienie,
 • wykonanie ścieżki historyczno – edukacyjnej spowoduje podniesienie waloru obiektu, w szczególności dla zwiedzających zainteresowanych historią budownictwa fortecznego,
 • objęcie terenu fortu systemem monitoringu wizyjnego poprawi poziom bezpieczeństwa osób odwiedzających obiekt i stan zachowania samego obiektu.